CroatianEnglish

Privola za obradu podataka za pristupanje Udruzi

1. Kontakt podaci izvršitelja obrade:

Ime: BEST Zagreb
Adresa: Unska 3, p.p.148, 10000 Zagreb
OIB: 85079637865
Email: board@best.hr

2. Svrha i pravna osnova obrade podataka

Podatke obrađujemo u svrhu upoznavanja pristupnika Udruzi u procesu regrutacije novih članova i logistička priprema događaja kao i obavještavanje pristupnika o aktivnostima Udruge. Pravo na obradu podataka temelji se na članku 6. stavku 1(f) Opće uredbe o zaštiti podataka: Obrada je nužna za potrebe legitimih interesa voditelja obrade ili treće strane, osim kada se od tih interesa jači interesi ili temeljna prava i slobode ispitanika koji zahtjevaju zaštitu osobnih podataka, osobito kada je ispitanik dijete. Legitimni interes voditelja obrade je upoznavanje pristupnika Udruzi, logistička priprema događaja i obavještavanje pristupnika o aktivnostima Udruge.

3. Kategorije osobnih podataka

● Ime i prezime
● E-mail adresa
● Broj mobitela
● Fakultet, smjer te razina studija
● Fotografije

4. Prijenos podataka trećoj strani ili državi

Podaci pokriveni ovom privolom neće se prenositi trećoj strani, ali mogu biti objavljene na društvenim
mrežama u svrhu promocije Udruge.

5. Vrijeme čuvanja podataka

Podaci će se čuvati od trenutka kada su prikupljeni te 1 godinu nakon uvodnog sastanka.

 

Prava ispitanika

Definirano Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka u nastavku su dana prava ispitanika.

1. Pravo na povlačenje suglasnosti obrade podataka

U svakom trenutku ispitanik ima pravo povući svoju suglasnost za obradu podataka tako što će
kontaktirati izvršitelja obrade podataka.
Povlačenje suglasnosti ne utječe na legalnost obrade podataka sve do trenutka dok zahtjev
za povlačenje prethodno izdane suglasnosti nije podnesen.

Shodno tome, povlačenje suglasnosti obrade podataka odnosi se samo od tog trenutka na dalje.

2. Pravo na pristup podacima

Temeljem članka 15. Opće odredbe o zaštiti podataka, ispitanik ima pravo zatražiti informaciju o obradi
njegovih osobnih podataka te, u slučaju da dolazi do obrade, pristup i informacije o postupku obrade
njegovih osobnih podataka.

3. Pravo na ispravak podataka

Temeljem članka 16. Opće odredbe o zaštiti podataka, ispitanik ima pravo ispraviti netočne osobne
podatke koje se odnose na njega.

4. Pravo na brisanje podataka

Temeljem članka 17. Opće odredbe o zaštiti podataka, ispitanik ima pravo zatražiti neodgodivo brisanje
osobnih podataka koji se odnose na njega prije usuglašenog roka u posebnim situacijama.

5. Pravo na ograničenje obrade podataka

Temeljem članka 18. Opće odredbe o zaštiti podataka, ispitanik ima pravo ograničiti obradu osobnih
podataka koji se odnose na njega u posebnim situacijama.
Također temeljem članka 21. Opće odredbe o zaštiti podataka, ispitanik Ima pravo podnijeti prigovor na
obradu osobnih podataka koji se odnose na njega.

6. Pravo na prijenos podataka

Temeljem članka 20. Opće odredbe o zaštiti podataka, ispitanik ima pravo u posebnim situacijama
zaprimiti osobne podatke koji se odnose na njega u čitljivom formatu i neometano ih prenijeti drugom

Shopping Basket